Regulamin

Regulamin dotyczący sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż voucherów podarunkowych

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fizjotereapeuta.net.pl, zwany w dalszej części regulaminu sklepem internetowym, za pomocą którego są sprzedawane vouchery podarunkowe tj. zabiegi masażu leczniczego, prowadzony jest przez Piotr Nowak Rehabilitacja & Masaż, NIP 782-245-93-20, zwany w dalszej części regulaminu sprzedawcą.

2. Kontakt ze sprzedawcą :
a) Adres pocztowy: Os.Rzeczypospolitej 47/14 61-395 Poznań,
b) Telefon kontaktowy: 668-834-279
c) Adres e-mail: kontakt@fizjoterapeuta.net.pl

3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Stronami umowy sprzedaży są osoba: wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, kupującym lub Konsumentem, i sprzedawca, zwany też Sprzedającym.

5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

1. Na stronie www.fizjoterapeuta.net.pl w zakładce „Vouchery”, zakupić można usługę masażu leczniczego, który realizowany jest po ustaleniu terminu i godziny spotkania, po wcześniejszym telefonicznym kontkacie. W celu realizacji zamóienia do kontaku ze sprzedawcą zoobowiązany jest kupca bądź osoba zainteresowana, która otrzymała wydrukowany voucher.

2. Zakupiony voucher ważny jest przez trzy miesiące od momentu zakupu.

3. Ceny voucherów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych .

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług oraz zmiany poszczególnych cen usług, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen usług nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

5. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

6. Łączna cena usług z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.

7. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

8. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.

9. Aby dokonać zamówienia wystarczy postępować zgodnie z zaleceniami podczas zakupu, wykonując „krok po kroku”.
Należy zacząc od wybrania interesującego vouchera, w danej ilości i dodać do koszyka.
Następnie przejść do „koszyka” u góry ekranu i wypełnić wymagane dane osobowe. Dalej potwierdzić zakup i dokonać zapłaty. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Państwa poczte e-mail wysłany zostanie Voucher gotowy do wydruku.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj usługi oraz jego cenę i sposób dokonania płatności.

11. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie miasta Poznań oraz okolic z tym, że cena usługi, która widnieję na stronie www.fizjoterapeuta.net.pl odnosi się wyłącznie do realizacji usłgi na teranie miasta Poznań.
W przypadku chęci zakupu i wykorzystania vouchera poza miastem Poznań, należy przed zamówiniem zadzwonić pod numer kontaktowy na stronie www.fizjoterapeuta.net.pl, w celu umówineia indywidualnej ceny usłgi.

§ 3
Warunki płatności i wysyłki voucherów

1. Płatność za zakupione usługi może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego;
a) przelew środków na rachunek bankowy sklepu
b) za pośrednictwem tpay.com

2. Zamówiona ilość voucherów zostanie przesłana na podany adres e-mail, w momencie zaksięgowania przelanych środków na koncie bankowym. W przypadku wykonania przelwu za pomocą t.pay.com, vouchery zostana automatycznie wysłane na adres e-mail, natomiast w przypadku zwykłego przelewu bankowego może potrwać nieco dłuzej, do momentu zaksiegowania środków na koncie bankowym.

3. Faktura wystawiana na życzenie kupującego (pacjenta/klienta).

§ 4
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.